Ενιαίο Σύστημα Δεικτών

Η προσέγγιση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα:

  • με απαίτηση σαφούς αποτύπωσης της ‘λογικής της παρέμβασης’ κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και της στοχοθέτησής του, ειδικά των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
  • αναγνώρισης της επιρροής παραγόντων εκτός των παρεμβάσεων του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των αποτελεσμάτων
  • ορισμό εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και θέσπιση ενδιάμεσων οροσήμων και στόχων για το τέλος της περιόδου με πλαίσιο επίδοσης.

Τα ζητήματα σχεδιασμού και παρακολούθησης δεικτών παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίες αντανακλώνται με πολλαπλές αναφορές στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και σε πρόσθετα έγγραφα τεχνικών οδηγιών (fiches, guidance documents) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτελεστικές ή κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις.

Οι κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις Υπηρεσίες που καταρτίζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, σε θέματα ποσοτικών στόχων και δεικτών που αυτά θα περιλαμβάνουν, συμβάλλοντας στη ανάπτυξη ενός Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014.

Σχετικά αρχεία