Εξειδίκευση

Η εξειδίκευση, όπως αυτή περιγράφεται στο αρ. 19 του Ν. 4314/2014 είναι μία δυναμική διαδικασία των ΕΠ. Η κατάρτιση του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, κάθε ΔΑ θα πρέπει να εξειδικεύσει στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων. Η διαδικασία και η μεθοδολογία της εξειδίκευσης μαζί με το περιεχόμενο αποτελούν σημεία έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε ΕΠ.

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση του τυποποιημένου εγγράφου εξειδίκευσης του ΕΠ (ΕΕΕΠ) έχει η αρμόδια ΔΑ η οποία εισηγείται στον Περιφερειάρχη, ο οποίος με τη σειρά του εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της.

Σε ό,τι αφορά στις δράσεις του Ταμείου Συνοχής στον τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες εκχωρούνται στους Ενδιάμεσους Φορείς, στην εξειδίκευση δύνανται να συμμετέχουν οι φορείς αυτοί υπό την ευθύνη και το συντονισμό της αρμόδιας Δ.Α.. Στις λοιπές περιπτώσεις Ενδιάμεσων Φορέων, αφήνεται στην εκτίμηση της ΔΑ εάν ή με ποιον τρόπο στην εξειδίκευση των δράσεων θα συμμετέχουν οι φορείς αυτοί.

Οι Επιτελικές Δομές και οι ΠΕΑΣ, μέσω των προτάσεών τους, συνεισφέρουν στην προσαρμογή του περιεχομένου του ΕΕΕΠ που καταρτίζεται από τη ΕΥΔ, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των τομέων/περιοχών ευθύνης του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές:

  • καλύπτουν τις προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου
  • συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

δεν επηρεάζουν τα βασικά στοιχεία του Ε.Π. (π.χ. κατανομή πόρων σε θεματικούς στόχους και κατηγορίες περιφερειών για τα ΤΕΠ, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, πλαίσιο επίδοσης, δείκτες κλπ.)

Σχετικά Αρχεία