Παρουσίαση Ε.Π.

Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει:

  • 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και
  • 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014 -2020 (1 από τα 13 ΠΕΠ) εκπονήθηκε από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές της Πελοποννήσου σε συνεργασία και διαβούλευση με τους κοινωνικό-οικονομικούς εταίρους της περιφέρειας. Στη βάση των οδηγιών της 2ης Εγκυκλίου, η Περιφέρεια διοργάνωσε την 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της διαβούλευσης στην Πελοπόννησο. Εν συνεχεία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Τα Ε.Π. Πελοποννήσου περιλαμβάνει στρατηγικές προτεραιότητες και ενδεικτικές δράσεις που διαμορφώνουν τη συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων του, τη συμβολή του στους στόχους του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό ιστοχώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ.

Σχετικά Αρχεία

1η Ααναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Λοιπές Εκχωρήσεις στην Ε.Υ.Δ. Πελοποννήσου

Επιπρόσθετα των πόρων ΕΤΠΑ & ΕΚΤ που διαχειρίζεται η Ε.Υ.Δ. Πελοποννήσου έχουν εκχωρηθεί πρόσθετοι πόροι και αρμοδιότητες από το Ταμείο Συνοχής και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας :

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής

2η Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

3η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ