«ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1396/17-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφ’ εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.arkadia2020.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Η Εταιρεία ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και «Εκτελών την Επεξεργασία» των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συστάθηκε την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2017 με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας (Ερμού 21 και Κένεντυ 12, ΤΚ 22 132 Τρίπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 του ν. 3852/2010 και 741-784 του Αστικού Κώδικα. Η διάρκεια της ορίζεται έως 31-12-2033 και συστήνεται με προοπτική να διαρκέσει όσο χρόνο χρειασθεί, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της. Ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι καταχωρισμένη στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρίπολης με αριθμό 1/2017, διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, έχει μετόχους φορείς της Αυτοδιοίκησης και φορείς του Κοινωνικού τομέα.

H Εταιρεία, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συναλλασσομένων με αυτήν, καθιστάμενη ως προς αυτά Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 54Α παρ. 1 και 2 του Ν.4314/2014, όπως προστέθηκε με το άρθρο με το άρθρο 14 παρ.10 Ν.4403/2016, (ΦΕΚ Α 125/7-7-2016), δια την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων από πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ενώ οι Ενδιάμεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως η Εταιρεία, που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», και υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι.

Προσέτι εις το άρθρο 54Α παρ.3 του Ν 4314/2014, ως ισχύει, ορίζεται ότι η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων (ήδη ειδικής κατηγορίας) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους, τα οποία συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»  η οποία εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας (Ερμού 21 και Κένεντυ 12) με Α.Φ.Μ. 997054340, Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως, και τηλ. επικοινωνίας 2710 222881-2.

3. Πηγές Δεδομένων

Η Εταιρεία συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές και ειδικότερα:

(α) Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας εσείς

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές, δηλαδή από άλλες δημόσιες αρχές καθώς και από δημόσια προσβάσιμες πηγές καθώς και

(γ) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα, όπως μέσω των cookies (βλ. πολιτική cookies κατωτέρω) ενδέχεται να συλλέγεται η διεύθυνση IP σας, η πηγή εισόδου στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας, η τοποθεσία σας, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας (www.arkadia2020.gr),

καθώς και

 • Κατηγορίες Δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, είναι:

 • Απλά Δεδομένα, όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κ.λπ.
 • Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας, όπως ιδίως δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας.

4. Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής «ο Κανονισμός»).

Έννοιες/Ορισμοί Προσωπικών Δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του – υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
 • «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:
 • Το Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • Το Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997,
 • Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης  Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί (Οδηγία 2009/136),
 • Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.

5. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όταν η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

 • Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 • Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 • Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
 1. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου (ιδίως στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως Ενδιάμεσος Φορέας που διαχειρίζεται μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020” κ.λπ.),
 2. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 3. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων
 4. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6. Σκοποί επεξεργασίας:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 1. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλει η νομοθεσία, αλλά και οι προβλέψεις του καταστατικού του για τους σκοπούς και τις δράσεις της, όπως ενδεικτικά:

α) Η οργάνωση και διενέργεια διαβουλεύσεων με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για οριστικοποίηση της περιοχής ΤΑΠΤοΚ και για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ.

β) Η εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ

γ) Η ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και η υποβολή της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

δ) Η διαχείριση ή/και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της ΕΕ και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ε) Ο απολογισμός και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ, σύμφωνα με τους όρους έγκρισης και χρηματοδότησης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

στ) Την ανάπτυξη συνεργειών σε εθνικό και υπερεθνικό (ιδίως εντός της Ε.Ε. ) επίπεδο για την ευόδωση σκοπών παρόμοιων ή συναφών με αυτούς που εξυπηρετεί το ΤΑΠΤοΚ.

 1. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, αναφορικά με τους εργαζόμενους και προμηθευτές της,
 2. Προκειμένου να διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 Β και άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και να ανταποκρίνεται στις σχετικές υποχρεώσεις της με βάση την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία,
 3. Προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες,
 4. Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών της και της υφιστάμενης νομοθεσίας,
 5. Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της,
 6. Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν,
 7. Προκειμένου να υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και να διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
 8. Προκειμένου να οργανώσει την δραστηριότητά της στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τέλος,
 9. Προκειμένου να καθίσταται μέλος σωματείων ή άλλων ενώσεων.
 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης,

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,

(ε) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

 1. Ποια δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία:

Αναφορικά με τους παραπάνω σκοπούς η Εταιρεία είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Εργαζόμενοι/εσωτερικοί/ εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου,/εσωτερικού/εξωτερικού συνεργάτη στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα.
 • Συμμετέχοντες, εκπαιδευτές ή/και συντονιστές σε σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΜΦ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
 • Δεδομένα εικόνας: Στο πλαίσιο υλοποίησης των σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών δράσεων και εκδηλώσεων της Εταιρείας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείται λήψη φωτογραφικού υλικού ή/και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για την τυχόν ανάρτηση σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η Εταιρεία δύναται να συλλέγει, ενδεικτικά και ανάλογα με την κατηγορία εκάστου επιχειρησιακού προγράμματος,  microdata ωφελούμενων, ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Αρ. Διαβατηρίου (και αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου), Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Αρ. τηλεφώνου, e-mail), Επίπεδο Εκπαίδευσης, Επαγγελματική κατάσταση, Βιογραφικά σημειώματα, Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, υπογραφές (παρουσιολόγια), έγγραφα για τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές, ποινικά μητρώα καθώς και όσα στοιχεία απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και του ΕΣΠΑ.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία (π.χ νομοθεσία προγραμμάτων ΕΣΠΑ και δημοσίων συμβάσεων), η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενο πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

Ανά περίσταση, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρ. 54 Α του ν 4314/2014, όπως ισχύει, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Εταιρεία, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης που διαχειρίζεται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι «εκτελών την επεξεργασία».

 1. Διαβίβαση Δεδομένων

Η Εταιρεία  δύναται να διαβιβάζει δεδομένα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. τόσο σε συμμόρφωση με διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, όσο για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεργατών (εσωτερικών/εξωτερικών). Περαιτέρω η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας του (π.χ. λογιστική υποστήριξη, μισθοδοσία, τεχνική υποστήριξη) αλλά και την υποστήριξη των δράσεών του (π.χ. εκπαιδευτικές).

Είναι επίσης πιθανόν η Εταιρεία ή να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  η Εταιρεία οφείλει να ελέγχει εάν:

 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρεία δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

H Εταιρεία, επομένως, ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει δεδομένα σας σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται α) προηγούμενη συγκατάθεση σας ως υποκειμένων των δεδομένων η β) έννομη υποχρέωση να κοινοποιήσει δεδομένα προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέραν του εκάστοτε τυχόν Υπεύθυνου Επεξεργασίας (σε περίπτωση που αυτός δεν είναι η Εταιρεία), του εκάστοτε τυχόν συνδικαιούχου της κάθε Πράξης, των αρμόδιων δημόσιων και ελεγκτικών και διαχειριστικών Αρχών και των συνεργατών/αναδόχων έργων στο πλαίσιο υλοποίησης εκάστου προγράμματος, και γενικότερα αποκλειστικά και μόνο όπου απαιτείται  σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις που εφαρμόζονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 1. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά το τέλος της οποίας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας.

Μετά τη λήξη του, η Εταιρεία διατηρεί, σύννομα, τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με νομική της υποχρέωση, απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Όπου για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας,  μπορείτε  να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεση χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης.

 1. Πολιτική Cookies

11.1. Στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται χρήση αρχείων μικροδεδομένων (cookies). Στην περίπτωση που, κατά την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα, οι Χρήστες έχουν συναινέσει ρητά στη χρήση των cookies, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα. Εάν επιθυμούν να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους στη χρήση αυτών των cookies, μπορούν να τα απενεργοποιήσουν οποτεδήποτε, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, καθώς και τον τρόπο ελέγχου τους από τους Χρήστες.

11.2. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της Ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στον αποθηκευτικό χώρο της φορητής συσκευής κάθε Χρήστη (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενα από κοινού «Συσκευή»). Χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ιστοτόπους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, για να συγκρατούν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες ή/και να βελτιώσουν και εμπλουτίσουν την εμπειρία των χρηστών στον ιστότοπο που επισκέπτονται.

Η αποστολή των cookies εκτελείται όταν κάποιος Χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη Συσκευή του Χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη Συσκευή του Χρήστη. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της Συσκευής του.

Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου σύνδεσης και μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου σύνδεσης δεν παραμένουν στη συσκευή του Χρήστη μετά την έξοδό του από την διαδικτυακή τοποθεσία ή από το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στη συσκευή του Χρήστη, ώστε να επιτρέπεται η αναγνώρισή του από την Ιστοσελίδα και να διευκολύνεται η πλοήγησή του σε αυτή (π.χ. με την απομνημόνευση του Username και του Password εισόδου του, σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη). Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το Χρήστη.

11.3. Είδη cookies που χρησιμοποιούμε:

Όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι cookies περιόδου σύνδεσης, δηλαδή αποθηκεύονται προσωρινά στη Συσκευή του Χρήστη κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφονται με τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Η χρήση ορισμένων cookies είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της επίσκεψης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Περιλαμβάνουν π.χ. cookies τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στο Χρήστη να συνδεθεί με ασφαλείς συνδέσεις της παρούσας Ιστοσελίδας. Αυτή η κατηγορία cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους για να απενεργοποιήσουν όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων και αυτών). Στην περίπτωση αυτή, επισημαίνεται στους χρήστες ότι ενδεχομένως δεν θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία της Ιστοσελίδας μας ή σε άλλους ιστοτόπους που τυχόν επισκέπτονται.

 • Cookies Επιδόσεων (Analytics cookies)

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για τη συλλογή συγκεντρωτικών, ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των Χρηστών που εκτελούνται στην Ιστοσελίδα. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να ταυτοποιήσουν άμεσα κάποιο Χρήστη, ωστόσο ενδέχεται οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες να οδηγήσουν έμμεσα στην ταυτοποίησή τους. Μας βοηθούν να καταλάβουμε τον τρόπο που πλοηγούνται οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητά της και η πλοήγηση σε αυτή να γίνεται πιο εύκολη και ευχάριστη για τους Χρήστες. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμες αναφορές έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της Ιστοσελίδας μας.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics Cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Google Analytics Cookies γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της υπηρεσίας Google Analytics, την οποία μπορούν οι Χρήστες να συμβουλευθούν εδώ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα αν θα επιτρέψει ή όχι τη χρήση των Cookies Επιδόσεων. Για το λόγο αυτό πριν την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης καλείται να παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή του στην αποθήκευση των εν λόγω αρχείων cookies στη Συσκευή του. Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, είτε αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στην παρούσα ιστοσελίδα είτε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Επιπλέον, τα Google Analytics Cookies μπορούν να απενεργοποιοηθούν μέσω της διεύθυνσης http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας είναι τα ακόλουθα:

Είδος Cookie Όνομα

Σκοπός

Διάρκεια Ζωής

Απολύτως απαραίτητα Cookies tab_nav Αυτό το cookie δεν αποθηκεύει πληροφορίες χρηστών, αλλά απλώς χρησιμοποιείται για την μπάρα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Περίοδος Σύνδεσης
Cookies Επιδόσεων _ga Χρησιμοποιείται για να καταχωρεί στους περιηγητές των επισκεπτών ένα μοναδικό ID Google Analytics για να μπορεί να κρατάει στατιστικά για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα Περίοδος Σύνδεσης
Cookies Επιδόσεων _gat Χρησιμοποιείται από τα Google Analytics για να μετρήσει το ρυθμό επισκέψεων. Περίοδος Σύνδεσης
Cookies Επιδόσεων _gid Χρησιμοποιείται για να καταχωρεί στους περιηγητές των επισκεπτών ένα μοναδικό ID Google Analytics για να μπορεί να κρατάει στατιστικά για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα Περίοδος Σύνδεσης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, οι χρήστες μπορούν να βρουν στις ιστοσελίδες: www.cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org/ .

11.5. Η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, ενδεικτικά:

Για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.

11.6. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που τυχόν συλλέγει η Εταιρεία μας μέσω χρήσης cookies συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την επεξεργασία και την προστασία τους από την Εταιρεία μας, καθώς και τα δικαιώματά τους, οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εδώ.

5. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό, οι Χρήστες καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 17/09/2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
 3. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 5. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 6. Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων  θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται, εντός μηνός από την ταυτοποίηση του αιτήματος, να σας ενημερώσει για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Σε περίπτωση που η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελούσα την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (κα. Θεοδωροπούλου Σταυρούλα).

 1. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

 1. Δικαιώματα Πρόσβασης και  Αντίρρησης

Το Υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Επίσης το Υποκείμενο δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση stheodoropoulou@arkadia2020.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

Εναλλακτικά το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της Εταιρείας (Ερμού 21 και Κένεντυ 12, ΤΚ 22 132 Τρίπολη) στο τηλέφωνο 2710 222881-2 και στο Fax : 2710 222967, κατά τη διάρκεια των οποίων η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει στο Υποκείμενο να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

 1. Δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523 Αθήνα complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628 (για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa.gr).

 1. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail  contact@dpa.gr.

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, τα Υποκείμενα πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, καθώς και αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας κα. Θεοδωροπούλου Σταυρούλα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση stheodoropoulou@arkadia2020.gr ή τηλεφωνικά στο 2710-222881-2.

Error: Contact form not found.