Οδηγοί Λογότυπα

Νομική βάση:

Παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (Α’265):  για  τις ρυθμίσεις που αφορούν στην διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

Σχέδιο Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων: 

YA 46274/ΕΥΘΥ482/27.04.2016 (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016): Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για ενίσχυση διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα

Προκειμένου να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020 για να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πράξεις που αναλαμβάνουν, υποστηρίζονται από τις δομές του ΕΣΠΑ 2014− 2020 (Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους)  στο πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη των δικαιούχων

Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)  παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές για την εκπλήρωση του ρόλου τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την ευθύνη διά των υπηρεσιών της, του συντονισμού και της παρακολούθησης των μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων όλων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014−2020.

Το Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΔΑ, σε συνέχεια της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς που προβλέπονται να συμβάλουν στην υλοποίηση του. Ειδικότερα και σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και με τις επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των υπουργείων, αναλαμβάνουν τη διάγνωση, καταγραφή και προτεραιοποίηση των αναγκών υποστήριξης των δικαιούχων, τον σχεδιασμό των μέτρων υποστήριξης, καθώς και το χρονοπρογραμματισμό των μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος τους και τη που παρέχουν υποστήριξη κατά περίπτωση.

Παρακάτω παρατίθεται υποστηρικτικό υλικό οριζόντιου χαρακτήρα  που έχει παραχθεί από κεντρικούς φορείς του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Υποστηρικτικό Υλικό:

  • ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ482/27.4.2016 (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016): Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για ενίσχυση διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.

 Σχέδιο  Δράσης υποστήριξης δικαιούχων ή /και δυνητικών δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020.

Εργαλεία οδηγοί από ΜΟΔ

  • Εξειδικευμένοι οδηγοί, εγχειρίδια, πρότυπα, τεχνικά εργαλεία, όπως
    • Οδηγός προς Δήμους για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις
    • Ε.Ε. : Έγγραφο καθοδήγησης για τις δημόσιες συμβάσεις

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου

Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχων

Οδηγίες για την υποβολή δελτίου επίτευξης δεικτών

Οδηγίες προς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων

  • Αίτηση Χρηματοδότησης
  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης – Οδηγίες Συμπλήρωσης
  • Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων

–     Φύλλο Υπολογισμού

Στρατηγικές Εργαλείων Χωρικής Ανάπτυξης

Οδηγίες προς δικαιούχους για τη δημιουργία αφίσας και πινακίδας κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση μιας πράξης