Νέα – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο.

Απόρριψη της Πράξης «Βελτίωση οδού σύνδεσης Αρχαίου θεάτρου Ορχομενού με οδικό δίκτυο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045483 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»