Νέα – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τους κωδικούς θέσεων 103 & 104 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2020 (Α.Π. 2040/17-07-2020).

Λήξη της Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ 2- «ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

Τροποποίηση της πρόσκλησης «Αμοιβές Προσωπικού, Εξωτερικών Συνεργατών, Εξωτερικών Εμπειρογνώμονων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ/ Δρασεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας»