Νέα – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 102 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2020 (Α.Π. 1920/14-05-2020)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 102 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2020 (Α.Π. 1889/04-05-2020).

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 101 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 (Α.Π. 1667/22-01-2020)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Συμπληρωματικό Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 101 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 (Α.Π. 1667/22-01-2020).

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 101 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 (Α.Π. 1667/22-01-2020).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο.

Απόρριψη της Πράξης «Βελτίωση οδού σύνδεσης Αρχαίου θεάτρου Ορχομενού με οδικό δίκτυο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045483 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»