Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. Πελοποννήσου

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4314/2014 από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στα πλαίσια αυτά, συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους:

 • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών νβ και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ
 • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
 • Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)
 • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος,

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

 • Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • Εκπρόσωποι των Ειδικών υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
 • Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα Τοπικής

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

 • Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας.

 • Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας

Πελοποννήσου.

 • Προϊστάμενος της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Εκπρόσωπος του Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Σχετικά Αρχεία:

Συνεδριάσεις Επ.Πα. Πελοποννήσου