Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Η ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 545/03.03.2017 Πρόσκληση «Για την υποβολή προτάσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014- 2020» της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου κατέθεσε την υπ. αριθ. πρωτ. 5/02-06-2017 Πρόταση Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020» η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 2827/7-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΣΥ7Λ1-3ΧΠ)απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 3360/27-12-2017 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου ορίστηκε στις 29.12.2017 η ΟΤΔ «ΤΑΠΤoΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων και για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. (ΦΕΚ 4668/ Τεύχος Β/29.12.2017).

Ως Ενδιάμεσος Φορέας η «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ», αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 με την συνολική εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στα 19.000.000€ κατανεμημένη ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης.

ΦΕΚ 4668_Β_2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΔ