Μητρώο Συνεργατών

Η ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, σύμφωνα με την Α.Π. 175/24-07-2018 απόφαση 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» για τις κατηγορίες ενεργειών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.

Το Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών ή / και υπηρεσιών με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, με επιλογή οικονομικών φορέων υποψηφίων αναδόχων προμηθειών ή / και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εκάστοτε θα ισχύει:

  • α) για την εξυπηρέτηση των αναγκών εύρυθμης λειτουργίας της και για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων, για το μέρος του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 το οποίο διαχειρίζεται ως ΕΦΔ ή/και
  • β) για τον συντονισμό της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση της Στρατηγικής, καθώς και για την ενθάρρυνση εν δυνάμει δικαιούχων να αναπτύξουν εργασίες και να προετοιμάσουν αιτήσεις.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν, θα εμπλουτίζεται σταδιακά και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατάλογος Μητρώο Συνεργατών 2019

Αρχεία Προσκλήσεων 2019

Απόφαση (2ης) Τροποποίησης/Επικαιροποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Αρχεία Προσκλήσεων 2018

Απόφαση (1ης) Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»
Παράρτημα Ι: Κατηγορίες Προσφερόμενων Υπηρεσιών και Προμηθειών
Παράρτημα II: Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο
Παράρτημα III: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Παράρτημα IV: Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων