Ίδρυση της Εταιρείας

H “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020” είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία συστάθηκε την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2017 με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 του ν. 3852/2010 και 741-784 του Αστικού Κώδικα. Η διάρκεια της ορίζεται έως 31-12-2033 και συστήνεται με προοπτική να διαρκέσει όσο χρόνο χρειασθεί, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της.

Εν τέλει, σκοπός της ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του Δικτύου που την αποτελούν.

Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η ολοκλήρωση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, και κυρίως η εφαρμογή του προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, σε περιοχή παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας καθώς και το Δήμο Τρίπολης πλην του αστικού του ιστού, και η οποία επιλέχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων των τοπικών φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Τριπόλεως του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ερμού 21 και Κένεντυ 12, 3ος όροφος στην Τρίπολη.

Σκοποί και Δραστηριότητες της Εταιρείας

Ο σκοπός της εταιρείας αναλύεται στις εξής δράσεις:

 • Η οργάνωση και διενέργεια διαβουλεύσεων με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για οριστικοποίηση της περιοχής ΤΑΠΤοΚ και για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ.
 • Η εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ
 • Η ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και η υποβολή της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Η διαχείριση και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της ΕΕ και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Ο απολογισμός και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης της ΤΑΠΤοΚ, σύμφωνα με τους όρους έγκρισης και χρηματοδότησης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Στην ανάπτυξη συνεργιών σε εθνικό και υπερεθνικό (ιδίως εντός της Ε.Ε. ) επίπεδο για την ευόδωση σκοπών παρόμοιων ή συναφών με αυτούς που εξυπηρετεί το ΤΑΠΤοΚ.
 • Ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με φυσικά πρόσωπα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

Αντικείμενο Δραστηριότητας

 • Διενέργεια διαβουλεύσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών, παραγωγικού και επιχειρηματικού ιστού για συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ.
 • Εκπόνηση/ σχεδιασμό της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ.
 • Δημιουργία φακέλου υποβολής στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρεια Πελοποννήσου πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για το πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ σε συγκεκριμένη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
 • Συντονισμό και υποστήριξη της ωρίμανσης Έργων για ένταξη τους στο Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ και στη συνέχεια στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
 • Αποδοχή πόρων του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» για την εφαρμογή της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ και μεταβίβαση πόρων σε δικαιούχους Έργων/ Πράξεων/Μελετών του Προγράμματος.
 • Αποδοχή της εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ.
 • Ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με φυσικά πρόσωπα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.
 • Πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 • Σύναψη συμβάσεων με κάθε είδους οντότητες (νπιδ και νπδδ) προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
 • Χρησιμοποίηση προσωπικού των εταίρων της μέσω των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος.

 • Ο έλεγχος και έγκριση περιοδικών ενδιάμεσων απολογιστικών εκθέσεων πεπραγμένων ώστε να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και εφόσον απαιτείται, έγκαιρη και άμεση αναπροσαρμογή της στρατηγικής και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών υλοποίησης.

Οικονομικά Μεγέθη

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00). Το Εταιρικό Κεφάλαιο αποτελείται από Εταιρικά Μερίδια, το καθένα από τα οποία ορίζεται ισόποσο των πεντακοσίων ευρώ (€ 500).

Το ως άνω ποσό του κεφαλαίου θα καλυφθεί από τους αρχικούς εταίρους ως εξής:

 • Περιφέρεια Πελοποννήσου: 40%, ήτοι 60.000,00€ και απόκτηση 120 εταιρικών μεριδίων.

 • Δήμος Τρίπολης: 15%, ήτοι 22.500,00€ και απόκτηση 45 εταιρικών μεριδίων.
 • Δήμος Γορτυνίας: 15%, ήτοι 22.500,00€ και απόκτηση 45 εταιρικών μεριδίων.
 • Δήμος Μεγαλόπολης: 15%, ήτοι 22.500€ και απόκτηση 45 εταιρικών μεριδίων.
 • «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.: 5%, ήτοι 7.500,00€ και απόκτηση 15 εταιρικών μεριδίων.
 • Επιμελητήριο Αρκαδίας»: 5%, ήτοι 7.500,00€ και απόκτηση 15 εταιρικών μεριδίων

 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) με την επωνυμία «ΑΛΦΕΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»: 2%, ήτοι 3.000,00€ και απόκτηση 6 εταιρικών μεριδίων.
 • Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΤΡ. ΔΗΜ. ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»: 1%, ήτοι 1.500,00€ και απόκτηση 3 εταιρικών μεριδίων.
 • Σύλλογος με την επωνυμία: «Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης»: 1%, ήτοι 1.500,00€ και απόκτηση 3 εταιρικών μεριδίων.
 • Σύλλογος με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ»: 1%, ήτοι 1.500,00€ και απόκτηση 3 εταιρικών μεριδίων.

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας μπορούν να προέρχονται από:

 • Δωρεές, χορηγίες και εισφορές των Εταίρων,
 • Δωρεές και χορηγίες τρίτων.
 • Ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων,
 • Δωρεές, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας καθώς και δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
 • Έσοδα από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παρέχονται για την υποστήριξη των σκοπών της Εταιρείας,
 • Κάθε εισόδημα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας, το Νόμο και τα χρηστά ήθη.
 • Πόροι του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» για την υλοποίηση/ εφαρμογή του Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ.
 • Δάνεια από πιστωτικά Ιδρύματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται για κάθε μη ρυθμιζόμενο ενθάδε ζήτημα.

Κατά συνέπεια, τα έσοδά της θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμονται κέρδη στους Εταίρους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά την οποτεδήποτε λύση της Εταιρείας.

Τα όποια πλεονάσματα προκύπτουν από την δραστηριότητα της εταιρείας θα διατηρούνται σε λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού και θα διατίθενται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης σε Δράσεις σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας.

Όργανα και Διαχείριση του ΤΑΠΤοΚ

Τα όργανα της εταιρείας είναι:

 • Η Συνέλευση των Εταίρων

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
 • Η Επιτροπή Σχεδιασμού Διαχείρισης (όργανο λήψης αποφάσεων) του ΤΑΠΤοΚ (ΠΕΠ Πελοποννήσου) (Επιτροπή Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προγράμματος).

Το Δ.Σ ορίζει το Διαχειριστή/Συντονιστή ΤΑΠΤοΚ στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. Ως Διαχειριστής δύναται να οριστεί και μέλος του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή ανήκουν και οι κάτωθι:

 • Εισπράττει όλα τα έσοδα της Εταιρείας.

 • Εκτελεί τις πληρωμές της Εταιρείας.

 • Επιβλέπει τα Λογιστικά και Φορολογικά Βιβλία της Εταιρείας, τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έχει τη μέριμνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό της Εταιρείας και γενικά προς οποιονδήποτε τρίτο.

 • Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Εταιρείας.

 • Συνυπογράφει με τον Αντιπρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό καθώς και τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη.

 • Καταρτίζει σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Προσωπικού και εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκρισή του.