Προσκλήσεις

Τίτλος Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Προυπολογισμός
Πρόσκληση «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς» 24/12/2018 29/03/2019 Ανενεργή 1.550.000,00 €
Πρόσκληση «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων»
24/12/2018 29/03/2019 Ανενεργή 1.350.000,00 €
Πρόσκληση «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» 24/12/2018 29/03/2019 Ανενεργή 1.320.000,00 €
Πρόσκληση «Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού» 24/12/2018 29/03/2019 Ανενεργή 1.180.000,00 €
Πρόσκληση «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» 24/12/2018 29/03/2019 Ανενεργή 1.740.000,00 €
Πρόσκληση Αμοιβές Προσωπικού, Εξωτερικών Συνεργατών, Εξωτερικών Εμπειρογνώμονων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ/ Δρασεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας 12/7/2018 31/12/2023 Ενεργή 4.275.000€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ 09/7/2018 31/12/2023 Ενεργή 475.000€
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία» [Έκδοση 1/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ8 29/03/2019 24/05/2019 Ανενεργή 125.000,00€
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας» [Έκδοση 1/1] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9 29/03/2019 24/05/2019 Ανενεργή 2.300.000,00€
Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος 26/03/2021 28/05/2021 Ενεργή 1.000.000,00 €
Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων 29/03/2021 27/05/2021 Ενεργή 2.500.000,00 €
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού 18/08/2021 20/09/2021 Ενεργή 300.000,00 €
Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους / μουσεία 19/08/2021 20/09/2021 Ενεργή 250.000,00 €