Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Πληροφόρηση & Επικοινωνία

στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

Είναι πολύ σημαντικό οι δυνητικοί δικαιούχοι να ενημερώνονται σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οι πολίτες να μαθαίνουν τα αποτελέσματα των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων.

Για την εξυπηρέτηση «του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν» σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε ορισμένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε οι διαδικασίες χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει τους στόχους και τα αποτελέσματα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Γι’ αυτόν το λόγο τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν τακτική και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες και προγράμματα και να δημοσιεύουν στοιχεία για τα έργα και τους δικαιούχους.

Οι κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται με τον Κανονισμό αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Οι διατάξεις σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία παρατίθενται στα άρθρα 115-117 και στο παράρτημα XII.

Εν συντομία, οι κύριες απαιτήσεις της πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής καθιστούν τα κράτη-μέλη και τις διαχειριστικές αρχές υπεύθυνες για:

  • την κατάρτιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα,
  • τη θέσπιση ενός μοναδικού ιστότοπου ή μιας πύλης για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα,
  • την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,
  • τη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων της πολιτικής συνοχής και παραδειγμάτων έργων στους πολίτες,
  • την οργάνωση εκδήλωσης για την έναρξη ενός προγράμματος,
  • τη διεξαγωγή μιας μεγάλης ετήσιας ενημερωτικής δραστηριότητας,
  • τη δημοσίευση του καταλόγου πράξεων (έργων και δικαιούχων), ο οποίος θα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες. 

Οι δικαιούχοι έργων είναι υπεύθυνοι για:

  • την ανάρτηση πινακίδας και μόνιμης πλάκας σε εργοτάξια έργων υποδομής ή κατασκευής (μόνιμη πινακίδα και σε αγορά υλικού αντικειμένου) με δημόσια συμμετοχή που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.
  • Αυτές πρέπει να περιέχουν τη σημαία της ΕΕ, καθώς και αναφορά στην ΕΕ και τα σχετικά Ταμεία.
  • Οι δικαιούχοι με υφιστάμενο ιστότοπο πρέπει να αναγνωρίσουν τη στήριξη που έλαβαν από την ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο και στους χώρους λειτουργίας τους μέσω αναρτημένης αφίσας.

Είναι υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής κάθε επιχειρησιακού προγράμματος να εξασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί για τις ευθύνες τους. Η διαχειριστική αρχή πρέπει επίσης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες και να εκπληρώνει τις δικές της επικοινωνιακές ευθύνες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών και επικοινωνιακών μέτρων μαζί με οδηγίες για τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση αναπτύσσονται αναλυτικά στον Επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετικά αρχεία:

Λοιπά καθοδηγητικά κείμενα: