Υποχρεωσεις Δικαιούχων

Κανόνες  Ενημέρωσης & Επικοινωνίας  Δικαιούχων στη

Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης αποτελεί κρίσιμη πτυχή της διαχείρισης προγραμμάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής επενδύει στα πιο συναφή και καινοτόμα έργα, η ενημέρωση χρειάζεται να φτάσει στο μέγιστο δυνατό ακροατήριο δυνητικών δικαιούχων. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με την επισήμανση των επενδυτικών ευκαιριών, αλλά και με την προβολή των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν. Οι διαχειριστικές αρχές, μαζί με δικαιούχους έργων, πρέπει να δείξουν στους κατοίκους της περιφέρειας, καθώς και στα ΜΜΕ και τους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα, τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων. Οι φορολογούμενοι εντός της χώρας και της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

Τα κύρια στοιχεία της Ενημέρωσης & Επικοινωνίας:

 • Μια στρατηγική επικοινωνίας διάρκειας επτά ετών (συν ετήσια σχέδια δράσης προς έγκριση ανά έτος από την επιτροπή παρακολούθησης), για την οποία δεν απαιτείται πλέον επίσημη έγκριση της Επιτροπής.
 • Ενιαίος ιστοχώρος (ή πύλη) για όλα τα προγράμματα πολιτικής συνοχής της ΕΕ σε ένα Κράτος Μέλος.
 • Κατάλογος πράξεων με πιο σαφή, πληροφοριακά και συγκρίσιμα δεδομένα

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας της ΕΥΔ, με την διασφάλιση ότι:

 • τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας υλοποιούνται σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας, οι δραστηριότητες λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη από τα ΜΜΕ, με χρήση διαφόρων μορφών επικοινωνίας,
 • οργανώνεται μία εκδήλωση για την έναρξη του προγράμματος/ή μια μείζονα ετήσια ενημερωτική δραστηριότητα,
 • η σημαία της ΕΕ είναι αναρτημένη στις εγκαταστάσεις της διαχειριστικής αρχής,
 • έχει δημοσιευθεί και ενημερωθεί ο κατάλογος πράξεων,
 • έχουν δημοσιευθεί παραδείγματα έργων στον Ιστό σε μία επιπλέον ευρέως ομιλούμενη επίσημη γλώσσα της ΕΕ πέραν της/των επίσημων γλωσσών του Κράτους Μέλους,
 • έχουν δημοσιευθεί ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων επιτευγμάτων, και τα πακέτα ενημέρωσης και προώθησης έχουν παρασχεθεί (και σε ηλεκτρονική μορφή) στους δικαιούχους (Παράρτημα V, 3.2.2).

Οι κύριες ευθύνες των δικαιούχων περιλαμβάνουν:

 • Σε κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας πρέπει να αναγνωρίζεται η υποστήριξη από τα Ταμεία μέσω της εμφάνισης του εμβλήματος της ΕΕ, με αναφορά στην ΕΕ και το συγκεκριμένο Ταμείο.
 • Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το έργο μέσα από τον ιστοχώρο του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης περιγραφής των στόχων και των αποτελεσμάτων, καθώς και της επισήμανσης της υποστήριξης από την ΕΕ.
 • Πρέπει να γίνεται περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας στο στάδιο εφαρμογής του έργου (Παράρτημα V, 3.1.2 ε).
 • Τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας με πληροφορίες σχετικά με το έργο «σε τοποθεσία εύκολα ορατή από το κοινό».
 • Για τις πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και άλλα εκπαιδευτικά έργα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), ο δικαιούχος θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τη χρηματοδότηση αυτή.
 • Θα υπάρχει πίνακας ή μόνιμη πλακέτα για πράξεις υποδομών/κατασκευών των ΕΤΠΑ/ΤΣ με δημόσια χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Σχετικά αρχεία:

Πρακτικός Οδηγός για Πληροφόρηση και Επικοινωνία