Διοικητικό Συμβούλιο

Για την πρώτη πενταετή θητεία ορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας οι:

  • Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος

  • Σαλάκος Βασίλειος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος
  • Παυλοπούλου Ελένη του Βασιλείου, Διευθύνουσα Σύμβουλο
  • Καθώς και δύο (2) μέλη

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστική εξουσία ασκούν ο Αντιπρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη όσων στη συνέχεια αναφέρονται για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., αυτό (το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλος του ή εταίρο της εταιρείας), την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.