Πολιτική Ποιότητας

Η ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε και λειτουργεί με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας τοπικών κοινωνικών εταίρων που περιλαμβάνουν ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και κοινωνικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης, που παράλληλα αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη της λειτουργίας και δράσης της.

Σκοπός της ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του Δικτύου που την αποτελούν.
Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού καταρχήν μελετά τις περιοχές και τις ομάδες παρέμβασης, με ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών, επιχειρηματικών, πολιτιστικών, φυσικών – περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους και κατόπιν σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ώστε να υλοποιηθούν με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού χρηματοδοτικού πλαισίου.

Η ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, με στόχο όχι μόνο ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τη συνεχή βελτίωση του , πιστοποιήθηκε από την εταιρεία Bureau Veritas στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, παρακολουθώντας και εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το ακόλουθο:

  • Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εφαρμογή και Επικοινωνία του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020.
  • Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων με τεχνικό αντικείμενο, αντικείμενο προμηθειών κλαι αναθέσεων και αντικείμενο που υλοποιείται με ίδια μέσα.
  • Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι αφενός η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ωφελούμενων των προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιεί, καθώς και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και αφετέρου η περιφερειακή ανάπτυξη που κατόπιν θα δώσει ώθηση στην ανόρθωση της Ελληνικής οικονομίας, στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος, πάντα σε αρμονία με εθνικού και ευρωπαϊκούς στόχους και προτεραιότητες.

Αυτή μας η πορεία δεν κινείται σε ευθεία γραμμή. Μέσα από τον κύκλο της βελτίωσης σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, αξιολογούμε και διορθώνουμε κάθε μας δράση, πάντα με τις 5 μας αισθήσεις ανοιχτές στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια όπου ανήκουμε.