Παρουσίαση ΤΑΠΤοΚ

Τι είναι το ΤΑΠΤοΚ

 • Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

 • Εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

 • Υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 -2020

 • Πηγές χρηματοδότησης : ΕΤΠΑ, ΕΚΤ

 • Σχεδιασμός στρατηγικής από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)

Απαιτήσεις για την εκπόνηση της μελέτης ΤΑΠΤοΚ

 • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με Βιβλιογραφικά δεδομένα / Μελέτες – Έρευνες / Διαβουλεύσεις

 • Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης

 • Αναλυση εξέλιξης κοινωνικοοικονομικών  χαρακτηριστικών της περιοχής

 • Εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας / οργάνωση της παραγωγικής επιχειρηματικής βάσης

 • Απόθεμα, φυσικών και πολιτιστικών πόρων / προστασία και αξιοποίηση

 • Βασικές υποδομές

 • Κοινωνικές υποδομές

 • Κοινωνικές επιχειρήσεις

 • Εθνικός, περιφερειακός και τοπικός χωροταξικός σχεδιασμός

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την Παρουσίαση του ΤΑΠΤοΚ “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020”

Γενικά Στοιχεία για την
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Οι κύριες προκλήσεις και οι στόχοι για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων διακρίνονται ως προς το χώρο εφαρμογής, έχοντας ως κοινό τόπο την προώθηση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής ευθύνης, συμμετοχής και πρωτοβουλίας.

Η χρηματοδότηση γίνεται προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα υποβάλουν ενιαίες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), ενώ η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των Ομάδων Τοπικής Δράσης θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν ενδεικτικά στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικήςστη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια του φορέα.

Ως βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του εν λόγω εργαλείου θεωρούνται τα παρακάτω:

 • Ο σχεδιασμός των στρατηγικών και η επιλογή των έργων γίνεται από τους τοπικούς φορείς. Σε σύγκριση με άλλες παραδοσιακές τοπικές προσεγγίσεις, οι άνθρωποι που προηγουμένως αποτελούσαν τους παθητικούς «δικαιούχους» μιας πολιτικής γίνονται πλέον ενεργοί εταίροι και μοχλοί της ανάπτυξής της. Η συμμετοχή των ανθρώπων στη «συμπαραγωγή» της αναπτυξιακής πολιτικής αποφέρει σειρά σημαντικών οφελών.

 • Οι στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ μπορούν να είναι περισσότερο ευέλικτες από άλλες προσεγγίσεις. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της ΤΑΠΤοΚ δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούν επακριβώς τα τυποποιημένα μέτρα που περιγράφονται στα προγράμματα, αρκεί να είναι συνεπείς προς τους στόχους τους. Δεν είναι απαραίτητη η αυστηρή οριοθέτηση μεταξύ των Ταμείων, στον βαθμό που υπάρχουν συστήματα τα οποία να εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι δεν διεκδικούν την επιστροφή της ίδιας δαπάνης από διαφορετικές πηγές της ΕΕ.

 • Το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής της ΤΑΠΤοΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εστίαση των τοπικών στρατηγικών σε προκλήσεις όπως η κοινωνική ένταξη, η κλιματική αλλαγή, ο διαχωρισμός των Ρομά και άλλων μειονεκτουσών ομάδων, η ανεργία των νέων, οι διασυνδέσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών κοκ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό Εκπόνησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ