Στην Τρίπολη Αρκαδίας σήμερα την 29η Νοεμβρίου  2019, Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθαν, στα γραφεία της εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Εταίροι της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» κατόπιν της από 04.11.2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2-2019 ΘΕΜΑ 1