Πέμπτη (5η) τροποποίηση της προκήρυξης με Α.Π.: 2860/24/03/2021 (ΑΔΑ :644946ΜΩΑ0 – 2ΧΠ) της Δράσης«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ.406/26.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΜ0Υ46ΜΩΑ0- 8ΥΘ) Απόφαση.