Ανακοίνωση της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση Μουσείου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου Δ.Ε. Φαλάνθου» με κωδικό ΟΠΣ 5044941 και συνολική δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς».

Απόφαση Απόρριψης της Πράξης