Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας” με το υπ’αριθμ. πρωτ. 941/24-04-2019 απόσπασμα του πρακτικού 13/2019, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης της 24ης-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., καθώς και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 1050/20-05-2019 απόσπασμα του πρακτικού 1/2019, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης της 20ης-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.,στην έδρα της Εταιρείας, Ερμού 21, 3ος Όροφος, στην Τρίπολη Αρκαδίας, ενέκριναν τον Ισολογισμό του έτους 2018 και το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠ 2018