Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας” με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2351/29-10-2020 απόσπασμα του πρακτικού 18/2020, αριθμός θέματος 4, της συνεδρίασης  της 27ης-10-2020, καθώς και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2437/02-12-2020 απόσπασμα του πρακτικού 1/2020, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης της 27ης-11-2020, ενέκριναν τον Ισολογισμό του έτους 2019 και το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019