Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας” με το υπ’αριθμ. πρωτ. 3513/29-10-2021 απόσπασμα του πρακτικού 12/2021, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης  της 29ης-10-2021, καθώς και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 3582/30-11-2021 απόσπασμα του πρακτικού 1/2021, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης της 29ης-11-2021, ενέκριναν τον Ισολογισμό του έτους 2020 και το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020