Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας” με το υπ’αριθμ. πρωτ. 933/18-11-2022 απόσπασμα του πρακτικού 12/2022, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης  της 18ης-11-2022, καθώς και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 972/01-12-2022 απόσπασμα του πρακτικού 1/2022, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης της 30ης-11-2022, ενέκριναν τον Ισολογισμό του έτους 2021 και το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΠΤΟΚ 2021