Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας” με το υπ’αριθμ. πρωτ. 872/07-11-2023 απόσπασμα του πρακτικού 17/2023, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης  της 7ης-11-2023, καθώς και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με το υπ’αριθμ. πρωτ.  918/20-11-2023 απόσπασμα του πρακτικού 1/2023, αριθμός θέματος 1, της συνεδρίασης της 20ης-11-2023, ενέκριναν τον Ισολογισμό του έτους 2022 και το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΠΤΟΚ 2022