ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων” με Κωδικό ΟΠΣ 5044961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»