Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) άτομα με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης της εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» ως ΕΦΔ, του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα, με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» ως ΕΦΔ, του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, Ερμού 21, Τρίπολη Αρκαδίας, 3ος Όροφος, Τ.Κ. 22132, μέχρι την Δευτέρα 01/10/2018 και ώρα 14.00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το κείμενο της Πρόσκλησης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα Παραρτήματα Α & Β της Πρόσκλησης, με την αίτηση υποψηφιότητας και την υπεύθυνη δήλωση, μπορείτε να τα βρείτε σε επεξεργάσιμη μορφή, εδώ:

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση

Τα Ειδικά Παραρτήματα (I) & (II), με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ