Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ