Προσωρινοί Πίνακες – Συμπληρωματικό Πρακτικό Επιτροπής