«Αμοιβές Προσωπικού, Εξωτερικών Συνεργατών, Εξωτερικών
Εμπειρογνώμονων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ/
Δρασεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 2
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020
Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 12/07/2018
Λήξη: 30/11/2023
Κατάσταση: Ενεργή
Προϋπολογισμός: 4.275.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ ΩΗΣΙ46ΜΩΑ0-ΧΥ1

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ