Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πρόσκλησης 3Α ΤΑΠΤοΚ 1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού που δραστηριοποιούνται  στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων».

Η δράση «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020», για την εφαρμογή της οποίας έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ».

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό μοχλό για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα στην περιοχή εφαρμογής της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3Α ΤΑΠΤοΚ 1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού που δραστηριοποιούνται  στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων», ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση ήταν συγκριτική και περιλάμβανε 3 (τρία) στάδια:

  1. ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας.
  2. ΣΤΑΔΙΟ Β : έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης.
  3. ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης συντάχθηκαν οι εξής Πίνακες:

  • Πίνακας Κατάταξης αποτελεσμάτων ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των θετικά αξιολογηθέντων προς έγκριση / ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων στον οποίο περιλαμβάνονται ο συνολικός προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.
  • Πίνακας Κατάταξης αποτελεσμάτων ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των θετικά αξιολογηθέντων Επενδυτικών Σχεδίων, μη ενισχυόμενων λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης, στον οποίο περιλαμβάνονται ο συνολικός προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη καθενός από αυτά.
  • Πίνακας Κατάταξης απορριφθεισών επενδυτικών προτάσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης με σχετική τεκμηρίωση. Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα περιλαμβάνονται οι προτάσεις που απορρίπτονται και αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης.

Εν συνεχεία ακολουθεί η διαδικασία ενστάσεων, όπου ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δυνητικός δικαιούχος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) άπαξ σχετικά με το αποτέλεσμα όλων των σταδίων αξιολόγησης σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη βαθμολόγησή της και τους όρους έγκρισής της, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης στον ΕΦΔ, εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης και αποφάσεις ένταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3Α ΤΑΠΤοΚ1 – ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3Α ΤΑΠΤοΚ1 – ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3Α ΤΑΠΤοΚ1 – ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ