Ανακοίνωση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ.3365/10/08/2021Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΑΙ ΨΑΘΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.» με κωδικό ΟΠΣ «5131344».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ