Ανακοίνωση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ.3552 16/11/2021 Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5132784».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ