Ανακοίνωση ανάκλησης της με αριθ.πρωτ. 3550 16/11/2021 Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5132743».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ