Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 301/26/04/2022 Πρόσκληση με τίτλο «Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» με κωδικό ΟΠΣ «5763» διότι θα εκδοθεί άμεσα νέα πρόσκληση με ενημερωμένο τον πίνακα δυνητικών δικαιούχων προς κοινοποίηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ