Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιτροπής Αποτελεσμάτων Εξέτασης Ενστάσεων και έκδοση Τελικών Πινάκων Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 2020.

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού