Ανακοίνωση της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων » με κωδικό ΟΠΣ 5041948 και συνολική δημόσια δαπάνη 450.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 953 24/04/2019 Πρόσκλησης «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»

Απόφαση Απόρριψης της Πράξης