Ανακοίνωση της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση οδού σύνδεσης Αρχαίου θεάτρου Ορχομενού με οδικό δίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ 5045483 και συνολική δημόσια δαπάνη 45.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 1089 24/05/2019 Πρόσκλησης «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία».

Απόφαση Απόρριψης της Πράξης