Ορθή Επανάληψη Ως Προς:

1. Πίνακας Αποδεκτών 2. Συνημμένα

 

Τίτλος πρόσκλησης: Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ22

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 09/03/2022

Λήξη Υποβολής: 29/03/2022

Προϋπολογισμός: 820.000,00 €

Πρόσκληση

Συνημμένα