«Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ11

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 31-05-2022

Λήξη Υποβολής: 01-08-2022

Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ