«Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 4

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 18/08/2021

Λήξη Υποβολής: 20/09/2021

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ