«Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ28
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020
Έναρξη Υποβολής: 03/06/2022
Λήξη Υποβολής: 01/12/2022
Προϋπολογισμός: 550.000,00 €