«Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5990

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 19/05/2022 08:00:00

Λήξη Υποβολής: 20/06/2022 14:00:00

Προϋπολογισμός: 125.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ