«Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους / μουσεία»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: 3618

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 19/08/2021

Λήξη Υποβολής: 20/09/2021

Προϋπολογισμός: 250.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ