Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση ««Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ11′
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 14/04/2020
Λήξη: 29/05/2020

Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €

ΤΑΠΤοΚ11′-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΡΤ. ΑΝΕΡΓΩΝ_6ΩΩΙ46ΜΩΑ0-ΖΤΛ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ