«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ27

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 31/05/2022

Λήξη Υποβολής: 04/11/2022

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ