Ανακοίνωση της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης στην Ι.Μ. Επάνω Χρέπας Δ. Τρίπολης» με κωδικό ΟΠΣ 5047619 και συνολική δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 1089 24/05/2019 Πρόσκλησης «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία»

Απόφαση Απόρριψης της Πράξης