Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5044942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας» – 01/07/2019

MIS: 5044942

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 01/07/2019

Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου