Η «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ», ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, ανακοινώνει την λήξη ισχύος της Πρόσκλησης (ΤΑΠΤοΚ 2) με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» λόγω εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Δείτε εδώ τη συγκεκριμένη πρόσκληση