ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ C023

«Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6052

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 02/06/2022

Λήξη Υποβολής: 02/08/2022

Προϋπολογισμός: 550.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ