Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 3922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 3,999,997.46 €.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ